Home


Translations


English

Japanese (PDF)

Huna Information

Huna International

eye of kanaloa

KANALOA’NIN GÖZÜ
Yazan: Serge Kahili King

Türkçeleştiren: Özlem Güzelbeyoğlu

Eski Hawaii mitolojisinde Kanaloa, okyanus tanrõsõydõ, sağaltõcõ tanrõydõ ve yaratõcõ tanrõ Kane’nin yakõn arkadaşõydõ. Birlikte yolculuk yaparlar, kutsal içeceği paylaşõrlar ve asalarõnõ yere vurarak temiz su fõşkõrmasõnõ sağlarlardõ. Kanaloa heykelleri diğer tanrõ figürlerinden farklõ olarak yuvarlak gözlü olarak yapõlmõştõr. Geleneğe göre, eğer Kanaloa’nõn gözüne bakabilseydiniz, yukarõdaki şekli görürdünüz. Eski Hawaii dilinde kanaloa kelimesi büyük huzur veya büyük sükunet anlamõna gelir. Ezoterik gelenekte Kanaloa, kişinin içinde evrenin merkezini simgeler.

Bir bütün olarak şekil, yaşam ağõnõ, herşeyin birbiriyle bağlantõlõ olduğunu, ifade eder. Bu açõdan, merkezdeki yõldõz, rüya örücüyü, kendi hayatõnõ ördüğünün bilincinde olan kişiyi, örümcek/şamanõ tasvirler.

Başka bir açõdan yorumlandõğõnda, çizgiler ruhsal gücü, daireler sevgiyi, ve daireler ile çizgiler birlikte sevginin gücünü temsil eder. Merkezdeki nokta yüksek benliği, yõldõzõn çevresindeki daire bilinç dõşõ benliği ifade eder.

Yõldõzõn yedi kolu Huna’nõn yedi prensibini simgeler:

1- Dünya, sen ne olduğunu düşünüyorsan odur.(Kendi gerçekliğinizi kendiniz yaratõrsõnõz)

2- Hiçbir sõnõr yoktur.(Sõnõrsõzsõnõz)

3- Enerji, dikkatin gittiği yere gider. (Üzerinde yoğunlaştõğõnõz herşeyi elde edersiniz)

4- Güç anõ, şimdidir.(Geleceği değiştirebilme gücünüz şu anda saklõdõr)

5- Sevmek, birlikte mutlu olmaktõr. (Aloha)

6-Bütün güç içinizden gelir.

7-Gerçeğin ölçütü etkililiktir.

Yõdõzõn bir kolu her zaman aşağõ doğrudur , ağõn düz çizgisiyle birleşir ve içte olanõn dõşta olanla bağlantõsõnõ temsil eder.

Kanaloa’nõn gözü Hawaii dilinde “ki” olarak tanõmlanan bir enerji üretir. Sembol herhangi biri, bir şey veya bir mekandaki enerjileri uyumlamaya yardõmcõ olan iyileştirici bir güce sahiptir.

Copyright by Aloha International 2001

palm isle